Polecamy

Wiadomości


Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy na poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim zaprasza na spotkanie dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania...


Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" oraz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...


Wnioski o przyznanie pomocy dla poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Przekazano pierwszą zatwierdzoną  wersję  wniosków o przyznanie pomocy.Sukcesy projektów

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Beneficjent: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Tytuł projektu: „Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - etap II”

Wartość dofinansowania EFRROW: 3 449 189,73 zł

Wartość całkowita projektu: 5 963 104,00 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków