Polecamy

Wiadomości


Przypomnienie o rozpoczęciu naboru wniosków na targowiska

Przypominamy o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 


Wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej za rok 2015

Publikujemy wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania za rok 2015 dotyczące gospodarki wodno-ściekowej


Zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2635/159/V/2016 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”Sukcesy projektów

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Beneficjent: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Tytuł projektu: „Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - etap II”

Wartość dofinansowania EFRROW: 3 449 189,73 zł

Wartość całkowita projektu: 5 963 104,00 zł

Zobacz projekty na mapie

PROW 2007-2013: ponad 5 000 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, prawie 2 800 podpisanych umów

oraz ponad 623 000 000 zł wypłaconych środków